Privacybeleid

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website www.comeback.brussels (hierna de ‘website’). De website wordt uitgebaat door Brussels Museums (vzw Brusselse Museumraad), met maatschappelijke zetel te Koningsgalerij 15 – 1000 Brussel en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0457.816.640.

1. Doel van deze privacyverklaring

Brussels Museums hecht een groot belang aan jouw privacy en een zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens. Daarbij respecteren wij steeds de eisen uit de privacywetgeving, in het bijzonder de Privacywet van 1992 die vanaf 25 mei 2018 wordt vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook bekend als GDPR). Met deze privacyverklaring willen wij je informeren over het verwerken van jouw persoonsgegevens.

Als je vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring of over de bescherming van persoonsgegevens door Brussels Museums, kan je steeds contact opnemen via de kanalen vermeld in deel 9 van deze privacyverklaring.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

2.1. Gegevens die je ons bezorgt

Wanneer je periodieke mededelingen van ons wil ontvangen verleen je ons uitdrukkelijk de toestemming om alle persoonsgegevens op te slaan en te verwerken die je ons bezorgt of bevestigt via het invulformulier op onze website of het invulformulier dat wij je ter bevestiging bezorgd hebben via e-mail.

2.2. Cookies

Deze website van maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die jouw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer je onze website bezoekt. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je bij een volgend bezoek aan onze website als gebruiker wordt herkend waardoor surfen op onze site nog makkelijker voor je wordt. We identificeren met deze cookies geen personen maar computers.

3. Waarom verwerken we jouw persoonsgegevens?

3.1. Gegevens die je ons bezorgt

De door jou opgegeven persoonsgegevens via het invulformulier kunnen door ons worden gebruikt om nieuwsbrieven en/of andere communicatie te bezorgen die:

 • je informeren over de actualiteit van de Brusselse musea
 • je uitnodigen voor evenementen georganiseerd door Brussels Museums of zijn partners
 • je toestaan deel te nemen aan een wedstrijd en je te informeren omtrent het verloop en de afloop daarvan
 • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Via ons inschrijfformulier voor de newsletter (aangeboden door MailChimp) kan je specifiek aangeven welke types van communicatie je wenst te ontvangen van Brussels Museums. Je kan deze voorkeuren te allen tijde wijzigen.

3.2. Cookies

We maken een onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies:

 • Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat je bij een volgend bezoek aan onze website als gebruiker wordt herkend;
 • Niet-functionele cookies zijn niet nodig om de website goed te laten werken. Zo plaatsen we bijvoorbeeld analytische cookies. Hierdoor weten we welke website onderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren.

Onze website maakt ook gebruik van cookies door derden (third party cookies), waarmee we de efficiëntie van onze campagnes kunnen evalueren en die ook voor communicatie- en marketingdoeleinden worden gebruikt, onder andere om je publicitaire boodschappen voor te stellen via sociale media of om je informatie te sturen die beantwoordt aan je interesses op onze website of buiten onze website wanneer je rondsurft op internet.

Het is mogelijk om via de instellingen van je internetbrowser niet-functionele cookies te blokkeren of te beheren. Bovendien kan je op elk moment de geïnstalleerde cookies van je computer verwijderen. De manier waarop je dit doet verschilt per browser. Als je cookies weigert en/of verwijdert, is het mogelijk dat je geen gebruik meer kunt maken van alle mogelijkheden die onze website te bieden heeft.

4. Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

Om onze dienstverlening te onderhouden en te verbeteren doen we soms een beroep op derde partijen, zoals ontwikkelaars en IT dienstverleners. Je persoonsgegevens kunnen, indien noodzakelijk voor hun dienstverlening, ook aan deze derde-dienstverleners worden overgemaakt. Met deze derde partijen sluiten wij een overeenkomst om te zorgen dat zij je persoonsgegevens enkel conform de instructies van Brussels Museums verwerken en daarbij eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid hanteren als wij. Brussels Museums blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen door derden.

Op vraag van de overheid of om andere wettelijke verplichtingen na te leven, kunnen sommige persoonsgegevens worden doorgezonden aan bevoegde autoriteiten. Bijvoorbeeld in het kader van dreigende of hangende juridische procedures of in het kader van gerechtelijke opsporingen en informatievragen

5. Hoelang bewaren we jouw gegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld (zie deel 2 van deze privacyverklaring). Bovendien verwijderen we jouw gegevens zonder onnodige vertraging wanneer je ons dit verzoekt (zie deel 6 van deze privacyverklaring).

6. Het intrekken van je toestemming en andere rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens

Met betrekking tot je persoonsgegevens heb je steeds het recht op:

 • het al dan niet gedeeltelijk intrekken van de door jou verleende toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens:
  • door één, meerdere of alle opgegeven voorkeuren voor het ontvangen van communicatie door Brussels Museums in te trekken
  • door de instellingen voor cookies te wijzigen in je browser (zie deel 3 van deze privacyverklaring)
 • een verzoek tot inzage van jouw persoonsgegevens
 • een verzoek tot rectificatie van jouw persoonsgegevens
 • een verzoek tot beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens
 • een verzoek tot de algehele verwijdering van jouw persoonsgegevens
 • een verzoek tot gegevensoverdracht (dit betekent dat je verzoekt om je gegevens over te dragen naar jezelf of naar een andere organisatie waar de wet dit voorschrijft)
 • een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Alle verzoeken voor de uitoefening van bovenstaande rechten kan je bezorgen via de kanalen die worden vermeld in deel 9 van deze privacyverklaring. Als je samen met ons niet tot een oplossing komt dan heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen bekend onder de naam ‘Privacycommissie’). Je vindt de contactgegevens hier: https://www.privacycommission.be/nl/contact.

7. De beveiliging van jouw persoonsgegevens

Brussels Museums doet er alles aan om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met jouw persoonsgegevens tegen te gaan. We implementeren de passende technische en organisatorische maatregelen zodat de verwerkingen voldoen aan de eisen van nationale en Europese wetgeving en verzekeren op zo’n manier de bescherming van jouw rechten. Onze informatieveiligheidsconsulent en functionaris voor gegevensbescherming zorgen ervoor dat deze maatregelen regelmatig worden opgevolgd en aangepast waar nodig.

8. Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Alle updates en wijzigingen worden onmiddellijk na de publicatie ervan van kracht. We moedigen gebruikers daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van veranderingen die een invloed kunnen hebben op jou. Belangrijke wijzigingen zullen uiteraard worden meegedeeld aan gebruikers door kennisgeving via courante communicatiekanalen.

Wanneer wij van plan zijn de persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen, verstrekken wij via dergelijke communicatiekanalen vóór die verdere verwerking informatie over dat andere doel en alle relevante verdere informatie.

9. Contactgegevens van Brussels Museums (vzw Brusselse Museumraad)

vzw Brusselse Museumraad

Maatschappelijke zetel: Koningsgalerij 15, 1000 Brussel

+32 2 512 77 80

[email protected]

 

Juridische kennisgevingen

Deze voorwaarden zijn gebaseerd op het Ministerieel Besluit van 19 maart 2020 (inclusief de wijzigingen die werden doorgevoerd op 7 april 2020). Het Ministerieel Besluit geeft regels omtrent restituties en vouchers voor evenementen die zijn verplaatst, dan wel zijn afgelast, als gevolg van de maatregelen omtrent de bestrijding van het Coronavirus. Het Ministerieel Besluit is hier terug te lezen: Ministerieel Besluit van 19 maart 2020

Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op tickets die toegang bieden tot het evenement COMEBACK van Brusselse Museumraad vzw (hierna Brussels Museums) aan de houder van (een) ticket(s) (hierna: “Klant”). Eventueel aangeschafte nevenproducten, zoals drankbonnen en merchandise vallen niet onder deze voorwaarden. Voor deze nevenproducten zijn de originele voorwaarden van verkoop onverkort van kracht.

De gemaakte keuze door de Klant is bindend en van toepassing op alle tickets van de originele bestelling. De keuze van de Klant vervangt c.q. wijzigt de bestaande overeenkomst tussen Brussels Museums en de Klant.

Artikel 1: indien de Klant voor een volledige donatie kiest

Indien een evenement van Brussels Museums niet plaats kon vinden omwille van de Coronacrisis, kan de Klant kiezen om de betaalde ticketgelden voor de toegang tot het desbetreffende evenement van Brussels Museums om te zetten naar een schenking aan Brussels Museums

De bestaande overeenkomst tussen Brussels Museums en de Klant betreffende de originele bestelling, wordt door deze keuze ontbonden. De Klant gaat ermee akkoord dat zijn originele bestelling geannuleerd wordt en dat daarmee zijn/haar recht op toegang tot het desbetreffende evenement vervalt. Ook gaat de Klant ermee akkoord dat het terugbetalingsbedrag waar de Klant door de annulering van zijn originele bestelling oorspronkelijk recht op heeft, wordt omgezet in een schenking aan Brussels Museums Hierdoor bestaan er geen verdere (wederzijdse) verplichtingen meer tussen Brussels Museums en de Klant.

Artikel 2: indien de Klant voor een voucher kiest

Indien een evenement dat niet plaats kon vinden omwille van de Coronacrisis binnen twee jaar na de oorspronkelijke datum wordt verplaatst of een activiteit met dezelfde essentiële kenmerken in deze periode wordt georganiseerd, kan de Klant kiezen voor een voucher (tegoedbon).

De bestaande overeenkomst tussen Brussels Museums en de Klant betreffende de originele bestelling, wordt door deze keuze gewijzigd. De Klant gaat ermee akkoord dat zijn/haar originele bestelling wordt geannuleerd en dat daarmee zijn/haar recht op toegang tot het desbetreffende evenement vervalt. Ook gaat de Klant ermee akkoord dat door deze keuze zijn/haar recht op de terugbetaling van het bedrag dat voor het oorspronkelijke toegangsbewijs is betaald, vervalt. De Klant gaat ermee akkoord dat hij/zij een voucher krijgt.

De voucher zal middels een voucher code verstuurd worden naar het emailadres waarmee de originele aankoop gedaan is.

De email met de voucher code zal vanaf juli 2020 (of eerder indien mogelijk) gestuurd worden naar de Klant.

Er worden geen kost in rekening gebracht voor het afleveren van de voucher.

De voucher vermeldt dat hij werd afgeleverd als gevolg van de Coronacrisis.

De waarde (het tegoed) van de voucher omvat de volledige waarde van het bedrag dat voor het oorspronkelijke toegangsbewijs is betaald.

De waarde van de voucher kan gedurende twee jaar na de datum van het oorspronkelijke evenement worden gebruikt voor de aankoop van een product van Brussels Museums

Aan de Klant wordt geen toeslag aangerekend voor het bijwonen van het nieuwe evenement.

Indien de voucherwaarde niet toereikend is voor de nieuwe bestelling, zal het verschil bijbetaald dienen te worden door de Klant. Indien de voucherwaarde groter is dan de nieuwe bestelling, zal het restant uitgekeerd worden als nieuwe voucher aan deze Klant.

Indien gekozen wordt voor een gedeeltelijke donatie zal de voucherwaarde verminderd worden met het bedrag dat resulteert uit het gedoneerde percentage van de oorspronkelijke voucherwaarde zoals aangegeven door de Klant. Bijvoorbeeld: bij 50% donatie op het oorspronkelijke voucherwaarde bedrag van 100 EUR zal er 50 EUR tegoed op de voucher komen te staan.

Artikel 3: indien de Klant voor een terugbetaling kiest

Indien een evenement dat niet plaats kon vinden omwille van de Coronacrisis wordt geannuleerd (dat wil zeggen niet kan worden verplaatst binnen twee jaar na de oorspronkelijke datum en een activiteit met dezelfde essentiële kenmerken in deze periode ook niet kan worden georganiseerd), kan de Klant kiezen voor een refund (terugbetaling).

Indien een evenement dat niet plaats kon vinden omwille van de Coronacrisis binnen twee jaar na de oorspronkelijke datum wordt verplaatst of een activiteit met dezelfde essentiële kenmerken in deze periode wordt georganiseerd, en de Klant bewijs levert aan Brussels Museums dat hij/zij verhinderd is om het evenement/de activiteit bij te wonen op de nieuwe datum, kan de Klant in dat geval ook kiezen voor een refund (terugbetaling).

De bestaande overeenkomst tussen Brussels Museums en de Klant betreffende de originele bestelling, wordt daarmee ontbonden. De Klant gaat ermee akkoord dat zijn originele bestelling geannuleerd wordt en dat daarmee zijn/haar recht op toegang tot het desbetreffende evenement vervalt. Daartegenover staat dat de Klant recht heeft op terugbetaling door Brussels Museums van de volledige waarde van het bedrag dat voor het oorspronkelijke toegangsbewijs is betaald.

De terugbetaling van het bedrag dat voor het oorspronkelijke toegangsbewijs is betaald, zal plaatsvinden via dezelfde betaalwijze als waarmee de originele aankoop is gedaan.

Indien het evenement is verplaatst binnen twee jaar na de oorspronkelijke datum of een activiteit met dezelfde essentiële kenmerken in deze periode wordt georganiseerd, en de Klant verhinderd is om het evenement/de activiteit bij te wonen op de nieuwe datum, vindt de terugbetaling binnen een redelijke termijn plaats.

Indien het evenement is geannuleerd, vindt de terugbetaling uiterlijk drie maanden na de buitenwerkingtreding van het Ministerieel Besluit plaats.

Indien gekozen wordt voor een gedeeltelijke donatie zal het refund bedrag verminderd worden met het bedrag dat resulteert uit het gedoneerde percentage van het oorspronkelijke refund bedrag zoals aangegeven door de Klant. Bijvoorbeeld: bij 50% donatie op het oorspronkelijke refund bedrag van 100 EUR zal er 50 EUR worden terugbetaald aan de Klant.